جلدآهنگ جنون

۱۳۹۸/۰۸/۲۹

جلدآهنگ بی قراران

۱۳۹۸/۰۸/۲۹

جلدآهنگ نیمه شب

۱۳۹۸/۰۸/۲۹

جلدآهنگ روزای تکراری

۱۳۹۸/۰۸/۲۹

جلدآهنگ بوی دشت جنون

۱۳۹۸/۰۸/۲۹